Oratino, Ohio

Pollokshaws East to Glasgow Central


Ilford Delta 3200